Disclaimer | Privacy Statement
INFORMATIE OVER GEGEVENSPRIVACY - WEBSITE

Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit document biedt informatie over hoe uw gegevens door ons worden verwerkt, evenals uw rechten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze verklaring tot gegevensverwerking verduidelijkt het type, de omvang en het doeleinde van het verwerken van persoonsgegevens als onderdeel van onze website (hierna de “website” genoemd). De verklaring tot gegevensverwerking is van toepassing onafhankelijk van het domein en de apparaten die worden gebruikt (bijvoorbeeld desktop, mobiel enz.).

Wanneer we het hebben over gegevens, bedoelen we uw persoonsgegevens. Dit omvat alle informatie die gebruikt kan worden om u als persoon te identificeren, of dit nu direct of indirect is.

Het type gegevens dat wordt verwerkt en de manier waarop het wordt verwerkt, is voornamelijk afhankelijk van het type service dat wordt gebruikt.

Lees daarom de volgende informatie zorgvuldig door.

Informatie over uw overdracht van gegevens van derden: Als u persoonsgegevens over uw echtgenoot, levenspartner, familieleden of andere derden (bijv. garantiegevers) verzendt, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Hiervoor is mogelijk toestemming van deze personen vereist voor het doorsturen van deze gegevens.

Wie wij zijn

De entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking zoals beschreven in dit document is Opel Finance NV, Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda, Nederland.

Onze Data Privacy Officer (functionaris voor gegevensbescherming)

Onze Data Privacy Officer is te bereiken op: Opel Finance NV, Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda, Nederland of dataprotectionbenelux@opelfinance.com.

Waar uw gegevens worden verkregen en hoe deze worden gebruikt

Als u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. dat u zich niet registreert of anderszins informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die door uw browser naar onze server worden doorgestuurd. Voordat u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden bezoekt, verzamelen we de volgende toegangsgegevens die we om technische redenen nodig hebben om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid van deze website te garanderen. Deze toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de inhoud van het verzoek (bijvoorbeeld de naam van de specifiek bezochte website), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de verwijzende URL (eerder bezochte pagina), browsertype en -versie, besturingssysteem.

Daarnaast zullen we ook uw persoonsgegevens ontvangen als u per e-mail contact met ons opneemt. Persoonsgegevens in deze context omvatten bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer (hierna “contactgegevens”).

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke basis:

In het kader van de afweging van de verschillende belangen - legitieme belangen (Art. 6, paragraaf 1, sub f van de AVG):

Waar nodig verwerken wij uw gegevens om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen. Daartoe streven we in het bijzonder naar de volgende legitieme belangen:

  • Het testen en optimaliseren van processen voor de behoeftenanalyse en direct klantcontact, en maatregelen met betrekking tot klantenloyaliteit en verhoogde servicekwaliteit;
  • Om de IT-beveiliging en IT-activiteiten van de bank te garanderen, met name de beveiliging van de website (zie hierboven onder “Waar uw gegevens vandaan komen en hoe deze worden gebruikt”).

In het kader van de toestemming die u hebt verstrekt (artikel 6, par. 1a, AVG):

Wanneer u contact met ons opneemt (per e-mail), wordt de door u verstrekte informatie verwerkt met het oog op het verwerken en invullen van het contactverzoek.

Met wie worden uw gegevens gedeeld (ontvanger) en waar de ontvangers zich bevinden

Binnen de bank en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt toegang tot uw gegevens alleen verleend aan die werknemers die deze informatie nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Verwerkers die door ons worden ingeschakeld, kunnen ook gegevens voor dit doeleinde verkrijgen. Dit zijn bedrijven in de categorieën klantenservice, IT-services, telecommunicatie, advies en consulting, en verkoop en marketing. Deze gegevens zullen worden verwerkt binnen de Europese Unie.

Buiten de bank wordt informatie over u alleen doorgestuurd naar derden wanneer een wettelijke basis zoals vermeld onder “Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?” van toepassing is, of als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht of als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens door te sturen. Als uw vraag ( per e-mail) betrekking heeft op een contract voor autoverzekering, zullen wij uw gegevens delen met onze samenwerkingspartners voor verzekeringsproducten.

Hoelang worden uw gegevens opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. In het algemeen zullen uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de klantrelatie. Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke administratieplichten op basis van het Burgerlijk Wetboek en fiscale wetgeving op basis waarvan een aantal gegevens gedurende zeven jaar bewaard dienen te worden.

Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om onjuiste of frauduleuze acties aan te pakken), wordt logbestandinformatie gedurende een maximale periode van 14 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd (zie hierboven “Waar uw gegevens vandaan komen en hoe deze worden gebruikt”). Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, zijn vrijgesteld van de verwijderingsverplichting totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Uw rechten  

Met betrekking tot uw gegevens en de verwerking van uw gegevens heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage volgens  Art. 15 AVG (om informatie over de eigen persoonsgegevens te ontvangen);
  • Recht op rectificatie volgens Art. 16 AVG;
  • Recht op verwijdering van gegevens volgens Art. 17 AVG (‘recht om te worden vergeten)’;
  • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens volgens Art. 18 AVG;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens Art. 20 AVG;

Om deze rechten te doen gelden, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens (zie “Wie wij zijn” hierboven).

  • Daarnaast hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie van Art. 77 AVG.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens volgens Art. 21 AVG

Recht van bezwaar

U hebt het recht om (op elk moment) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 par. 1e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) en Art. 6 par. 1f AVG (gegevensverwerking op basis van de afweging van belangen) om redenen die voortkomen uit uw specifieke informatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in termen van Art. 4 nr. 4 AVG, dat wordt gebruikt voor kredietrating of voor advertentiedoeleinden.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we in staat zijn om dwingende redenen voor bescherming in te dienen waarom deze gegevens moeten worden verwerkt, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of als de gegevens worden verwerkt voor het doel van het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens voor directe reclamedoeleinden. U hebt het recht om (te allen tijde) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw gegevens voor directe reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. Bezwaren kunnen worden ingediend zonder een formulier en moeten worden gericht aan: Opel Finance NV, Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda, Nederland of dataprotectionbenelux@opelfinance.com.

Heb ik een verplichting om gegevens te verstrekken?

In het kader van onze website moet u de persoonsgegevens verstrekken die vereist zijn voor het gebruik van onze website om technische of IT-beveiligingsredenen. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet gebruiken.

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken. Anders kan uw aanvraag niet worden verwerkt.

Worden mijn gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering (scoren)?

In de regel maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van Art. 22 AVG of profilering in het kader van toegang tot onze website, of als u per e-mail contact met ons opneemt. Als dergelijke processen in geïsoleerde gevallen worden gebruikt, wordt u afzonderlijk op de hoogte gebracht, als dit wettelijk verplicht is.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die vanaf een website worden verzonden en door de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker aan het surfen is. Ze worden gebruikt om de interactie met een site vast te leggen. Ze bieden anonieme gegevens die niet schadelijk zijn voor uw computer of mobiele apparaat.

Gebruikers worden geadviseerd dat als zij het gebruik en de opslag van cookies van deze website op de harde schijf van hun computer willen weigeren, zij binnen de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de nodige stappen moeten nemen om alle cookies van deze website en externe leveranciers te blokkeren.

Onze website gebruikt ‘sessie’-cookies om de hoogte en breedte van het apparaat te identificeren en te onthouden. Deze cookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Daarnaast gebruikt deze website trackingsoftware om bezoekers te volgen om beter te begrijpen hoe zij deze gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal een cookie opslaan op de harde schijf van uw computer om uw betrokkenheid en gebruik van de website bij te houden en te bewaken, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt gebruikt op onze website met de extensie “_anonymizeIp ()”. Vanwege activering van de IP-anonimisering zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, door u af te melden. Klik op de relevante link:

Bezwaar: Google Tracking, Google Inc. (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de#display_optout)

Een opt-out-cookie wordt ingesteld als u op bovenstaande bezwaarmakingslinks klikt. Gelieve deze cookie niet te verwijderen, aangezien het ons op de hoogte stelt van uw bezwaar. Als u verschillende browsers of pc’s gebruikt, klikt u op de links in elke browser.

Verklaring tot gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("de AVG") in werking in Europa.

In het kader van de AVG vindt u bijgevoegd een nieuwe verklaring tot gegevensbescherming. Gelieve aandachtig door te nemen op welke wijze Opel Finance NV en onze vertrouwde partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Uw persoonlijke gegevens worden op veilige en beveiligde wijze behandeld, in overeenstemming met de huidige en aankomende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Lees hier de volledige verklaring tot gegevensbescherming: Verklaring tot gegevensbescherming.pdf

Contact

Indien  u vra​gen of opmerkingen heeft over deze disclaimer of privacy statement, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotectionbenelux@opelfinance.com of schriftelijk gericht aan Opel Finance NV, ter attentie van: Afdeling Klantenservice, Topaasstraat 54-62, 4817 HW Breda.